SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD VIŠŇOVÉ
 

    Obce Višňové, Porúbka, Podhorie, Lietavská Svinná-Babkov, Lietavská Lúčka, Rosina, Lietava a Turie zriadili spoločný obecný úrad na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

 1. územného plánovania a stavebného poriadku, okrem činností, ktoré si budú zabezpečovať účastníci zmluvy na svojich obecných úradoch.
 2. pozemných komunikácii
    Spoločný obecný úrad bude na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku:
 1.  vykonávať prípravu dokladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií a to hlavne:
  • viesť územné konanie a pripravovať územné rozhodnutia,
  • viesť stavebné konania a pripravovať stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
  • pripravovať povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení,
  • viesť kolaudačné konania a pripravovať kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľovanie zmien v užívaní stavby,
  • vykonávať činnosť vo veci vyvlastňovacieho konania,
  • pripravovať podklady na nariaďovanie údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení,
  • pripravovať podklady k rozhodovaniu o poskytnutí štátneho stavebného príspevku,
  • pripravovať rozhodnutia o vyprataní stavby,
  • nariaďovať urobiť nápravu na stavbe, rozhodovať o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
  • prerokovávať priestupky a ukladať sankcií,
  • pripravovať rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavby,
  • vydávať súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.
 2. vykonávať kontrolnú činnosť v rámci:
  • zabezpečovania výkonu štátneho stavebného dohľadu,
  • nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.
 3. viesť evidenciu v rámci:
  • zabezpečovania činností vyplývajúcich zo založenia informačného systému,
  • vedenia evidencií a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu.
 4. zabezpečovať výkon spravodajskej činnosti.
 5. zabezpečiť prípravu podkladov pre obce na výkon rozhodnutí vo veci odstraňovania stavieb a vypratania stavieb.
     Spoločný obecný úrad bude na úseku pozemných komunikácií vykonávať pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vrátane prípravy podkladov na rozhodovaciu činnosť a povoľovaciu činnosť.