tu sa nachádzate:     OBEC   -  ÚZENMÝ PLÁN

Územný plán obce Višňové

Textová časť Grafická časť Popis
Klikni pre informácie Klikni pre informácie Rok 2003
Územný plán obce Višňové 
  Klikni pre informácie Rok 2005
Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1
Klikni pre informácie Klikni pre informácie Komplexný výkres priestorového usporiadania Rok 2012
Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2
Klikni pre informácie Vodné hodpodárstvo
Klikni pre informácie Ochrana prírody a tvorba krajiny
Klikni pre informácie Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby
Klikni pre informácie Širšie vzťahy
Klikni pre informácie Verejné dopravné vybavenie
Klikni pre informácie Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie
Klikni pre informácie Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia
Klikni pre informácie Klikni pre informácie Komplexný výkres priestorového usporiadania Rok 2016
Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3
Klikni pre informácie Vodné hodpodárstvo
Klikni pre informácie Ochrana prírody a tvorba krajiny
Klikni pre informácie Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby
Klikni pre informácie Širšie vzťahy
Klikni pre informácie Verejné dopravné vybavenie
Klikni pre informácie Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie
Klikni pre informácie Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia


        Územný plán je záväzný dokument, ktorý slúži na informovanie verejnosti o plánovaných zámeroch v danej oblasti. Zohľadňuje potreby obyvateľov daného územia s ohľadom na životné prostredie, možnosti ďalšieho rozvoja, budovania infraštruktúry a pod. z celospoločenského hľadiska. Tento silný nástroj majú k dispozícii samosprávy, ktoré zodpovedajú za územné plány svojich regiónov, obcí aj zón. Riadia sa ním tiež inštitúcie, ktoré rozhodujú v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú ním dané.

 

        Dokument schvaľuje a mení obecné resp. miestne zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) a poslanci sú zodpovední za jeho aktuálnu podobu. Významnú úlohu v územnom plánovaní však zohráva ako konzument životného prostredia a dôležitý prvok občianskej spoločnosti verejnosť. Územný plán obce je uložený na každom stavebnom úrade a je voľne dostupný.

 

 

Územný plán obce Višňové

Stupne územného plánovania:

 • Koncepcia územného rozvoja SR
 • Územný plán regiónu
 • Územný plán obce
 • Územný plán zóny

-Koncepciu územného rozvoja Slovenska schvaľuje vláda.


-Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.


-Územné plány obcí a zón schvaľujú obce, konkrétne obecné zastupiteľstvo. V mestách ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

   

 

Územný plán obce ustanovuje najmä:

a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,

b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,

c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,

d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,

e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce,

f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,

g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

 

 • Prerokovanie návrhu územného plánu obec oznámi verejnosti  spôsobom v mieste obvyklým, najčastejšie na úradnej tabuli. Návrh územného plánu musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu do 30 dní odo dňa oznámenia.                                                                                                                            

 • Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.

 • Každé následne vydané územné a stavebné povolenie musí rešpektovať podmienky územného plánu.

 • Stavebný úrad nesmie vydať povolenie na takú stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom!                  

 •  

   

  Tip: Kliknite na úplne znenie tohto predpisu a vyhľadajte uvedený paragraf.