tu sa nachádzate:     OBEC   -   PROJEKTY

Realizované projekty


Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

 • Zateplenie kultúrneho domu. Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bola našej obci poskytnutá podpora formou dotácie na „Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu Višňové“, ktorá bola posúdená v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu. Obloženie sokla, rekonštrukcia schodiska a osadenie pamätnej tabule bude pokračovať v réžii vedenia obce a zamestnancov obce..
 • Nové asfaltové koberce, + násypy z recyklátu. Vedenie obce v spolupráci so stavebnou komisiou sa na základe pasportizácie obecných ciest rozhodlo v tomto roku upraviť ďalšie obecné komunikácie. Po obyvateľoch Štafného vŕška sa tešia z nového asfaltového koberca aj ľudia žijúci na Ulici do Lisnára a značného úseku ulice Podvŕšie. Náročná úprava veľmi poškodených obecných komunikácii trvala dva dni. Výsledkom sú ulice bez výtlkov a jám, ktoré trápili obyvateľov niekoľko rokov. Keďže z finančného hľadiska nie je možné položiť asfaltové koberce súbežne na všetkých uliciach , starostka obce M. Halaganová po rokovaní s poslancami OZ Višňové zabezpečila spevnenie niekoľkých príjazdových ciest živičným recyklátom .
 • Úprava okolia multifunkčného ihriska. Obec Višňové sa svojpomocne pustila do úpravy okolia multifunkčného ihriska. Rozšírené a upravené bolo parkovisko, chodníky okolo multifunkčného ihriska, zábradlia, schodisko ku škole. Výsadba trávy, kvetín a okrasných drevín tak zatraktívnila toto prostredie.
 • Úprava okolia cintorína Obecný úrad s aktivačnými pracovníkmi dokončil a dal do užívania nový chodník na cintoríne a upravil vstup do domu smútku .
 • Protipovodňová technika, nové požiarne auto.

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011

 • Základná škola a MŠ Višňové - stavebné úpravy MŠ

 • Oprava káblovej televízie vo Višňovom, zavedenie internetu a digitálnej televízie
 • Podpora zamestnanosti a realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie    
  aktualizované 26.6.2012

 • Poskytnutie potravinovej pomoci
 • Bezpečná obec Višňové
 • Separovaný zber
 • Zriadenie chráneného pracoviska
 • Postupné vysporiadanie a rozšírenie obecných ciest
 • Dokončenie a zariadenie telocvične bolo finančne náročné. OZ sa rozhodlo použiť na podlahu kvalitný povrch. Telocvičňa bola vybavená ochrannými sieťami a športovým náradím na basketbal, hádzanú, šplh, ribstolmi, volejbalovými a tenisovými tyčami, gymnastickým vybavením.
 • Spojovacia pergola bola vybudovaná na prepojenie budovy základnej školy s telocvičňou.

späť na projekty        

Nepodporené

späť na projekty