tu sa nachádzate:     OBEC   -  SYMBOLY

Symboly a štatút obce

Obecné symboly sú:

Erb

 1. Erb Obce Višňové tvorí v modrom štíte vpravo stojaci muž v zlatom kabátci, klobúku a topánkach, ktorý v ľavici drží strieborný kosák, pravicou sa opiera o kmeň stromu so striebornou korunou a červenými višňami

 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Višňové 

 3. Erb obce
 4. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. (Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.)

Žiadosť musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

  • potvrdenie o zaplatení poplatku.

 1. Erb obce sa používa:

  • na pečatidle obce,

  • na insígniách starostu,

  • na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce

  • na budovách, kde má sídlo Obecný úrad vo Višňovom,

  • na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

  • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

  • na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

 1. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

 1. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 1. Obec Višňové určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.

Zástava

 1. Zástavu Obce Višňové tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách červenej, bielej, žltej a modrej. Pomer jej strán je 2:3 a zástava je  ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 1. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Višňové:

 2. Vlajka
 1. Zástavu Obce Višńové používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 1. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

 3. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

 1. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

  • zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

  • na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

 2. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 3. Obec Višńové určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Višňové.

Pečať

 1. Pečať Obce Višňové tvorí erb obce s nápisom obec Višňové.

 2. Pečať

 3. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 4. Pečať uschováva starosta obce.