tu sa nachádzate:     OBYVATEĽ   -  SEPAROVANÝ ZBER

Separovaním odpadu chránime nielen životné prostredie

o   Viete, že...  

o   každý z nás vyprodukuje za rok okolo 300 kg odpadu?

o    10 – 50% ceny tovaru tvorí samotný obal?

o   naša obec je zapojená do projektu separovania odpadu?

o   vo Višňovom separujeme 5 druhov „odpadu“?

o   plasty, sklo, papier, kov a tetra-pakové obaly môžete uložiť na 14. zberných miestach v obci?

o   na použitý, no neznečistený textil, obuv a hračky sú na 4. miestach špeciálne kontajnery?

 

o    Prečo separovať?

o   separovaním chránime životné prostredie – okolie ovplyvňuje naše zdravie

o   redukovaním netriedeného komunálneho odpadu znižujeme náklady na jeho vývoz, spracovanie a uloženie a tým výdavky domácností

o   separovaním šetríme zdroje nerastných surovín

o   recyklovanie znižuje znečistenie ovzdušia, vody a znižuje spotrebu energií

o   vhodiť odpad do „správneho“ kontajnera zvládnu aj deti, ktoré si budovaním čistého prostredia vytvoria príjemné miesto pre svoj budúci život

 

o    Realita súčasnosti...

o   skládky odpadu sú „časovanou bombou“ – predstavujú hrozbu pre životné prostredie a tým i naše zdravie

o    znečistená voda, pretekajúca odpadom kontaminuje podzemnú i povrchovú vodu i pôdu

o    veľké skládky spomaľujú dobu rozkladu odpadu

o    znižovaním objemu odpadu spaľovaním vzniká množstvo jedovatých splodín, ohrozujúcich životné prostredie i ľudí

o   až 80% vyhodených vecí by sme vedeli ešte využiť

o   nebezpečný odpad nie sú len batérie či žiarivky, ale aj plasty, obsahujúce zmäkčovadlá, stabilizátory a farbivá z ťažkých kovov, nebezpečné sú zvyšky kozmetiky, hygienických a čistiacich prostriedkov, ako aj lieky a zvyšky farieb a lakov

 

o   Ako môžeme znížiť množstvo odpadu?

o   kompostovaním odpadu zo záhrady i kuchyne

o   nevyhodením, ale opravou pokazených vecí

o   uprednostňovaním výrobkov z recyklovateľných materiálov

o   nákupom nápojov vo vratných fľašiach / obaloch

o   používaním opakovane použiteľných nákupných tašiek

o    uprednostnením väčších obalov

o   nákupom len takých vecí, ktoré naozaj potrebujeme

 

Čo a kde separovať?

                     

                     

  • Žltý kontajner – plastové „PET“ fľaše z nápojov, (vypláchnuté) fľaše z jedlých olejov, čistiacich, hygienických a pracích prostriedkov a pod.
  • Zelený kontajner – neznečistené sklo, všetky druhy fliaš (bez kovových častí a fólií) a pod.
  • Modrý kontajner – noviny, časopisy, knižný a písací papier, letáky, katalógy, obaly z potravín, papierový odpad z kancelárie, kartóny a pod.
  • Hnedý kontajner – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, nápojové plechovky, alobal, viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov a pod.
  • Kontajnery na textil – čistý obnosený textil, obuv a hračky, zviazané vo vreciach

 

Hlavné zberné miesta s kontajnermi na všetky separované druhy odpadu:

o   priestor pri zastávke Miklo

o   priestor pri nákupnom stredisku

o   priestor na „Pažitiach“

o   priestor konečnej zastávky autobusov