tu sa nachádzate:     OBYVATEĽ   -  TLAČIVÁ

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá:
Prihláška do MŠ vo Višňovom
Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu
Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky


Evidencia obyvateľstva:
  Prihlásenie na trvalý pobyt
  Odhlásenie z trvalého pobytu
  Potvrdenie o pobyte
  Zmena trvalého pobytu
  Prihlásenie na prechodný pobyt


Stavebná činnosť:
Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Kolaudačná zápisnica
Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
  Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o rozkopové povolenie
Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne

Iné tlačivá:
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Žiadosť na udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania