tu sa nachádzate:     SPRAVODAJSTVO   -   VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Višňové.
 
VZN na stiahnutie. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2003
Záväzná časť územného plánu obce
VZN na stiahnutie. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2012
Územný plán obce Višňové, zmena a doplnok č.2
VZN na stiahnutie. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 1
O dani z nehnuteľností
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 2
O miestnych daniach
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 3
O určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce
VZN na stiahnutie Doplnok č. 1
 Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce
VZN na stiahnutie
VZN na stiahnutie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 4
O miestnych poplatokoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Doplnok číslo 1
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 5
O príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 6
O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 7
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 8
O vymedzení miest na vyvesovanie plagátov na verejných priestranstvách a plochách počas volebnej kampane
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 9
O podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Višňové
VZN na stiahnutie

Zmluva na stiahnutie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 10
O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 13
Obmedzenie vstupu do Poľovného revíru Vrchy v k.ú. Višňové
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 14
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 15
O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Višňové
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 17
O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 18
Územný plán obce Višňové, zmena a doplnok č.3
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 19
O nakladaní s komunálnym odpadom
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 20
O určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centrevoľného času, v čkolských kluboch detí, v školských jedáľňach pre materských školách a pri základných školách
VZN na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 21
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Višňové