tu sa nachádzate:   SAMOSPRÁVA   -   OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
 

Rok
2014 - 2018

Rok
2010 - 2014

 

Poslanci obecného zastupiteľstva 2014-2018

   
Zuzana Bolibruchová

Mgr. Zuzana Bolibruchová

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 7
PeterBuffa

Ing. Peter Buffa

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 2
Ľubo Furberger

Ľubomír Furberger

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 6
   
Karol Kosa

Karol Kosa

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 4
Rastislav Kuba

Ing. Rastislav Kuba

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 5
Daniel Lúčaník

MUDr. Daniel Lúčaník

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 8
   
Juraj Majtán

Juraj Majtán

SNS
Poslanecký obvod: 3
Jozef Povrazník

Ing. Jozef Povrazník

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 1
Ivana Zimenová

Mgr. Ivana Zimenová

nezávislý kandidát
Poslanecký obvod: 9
   

     Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Jana Brezániová

 

Mapa poslaneckých obvodov,
(klikni na zvýraznené časti  pre zobrazenie jednotlivých poslaneských obvodov)


Obecné zastupiteľstvo

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

      Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom má 9 poslancov. 

     Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom. 

    Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

 

Hlavný kontrolór obce

     Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov. Je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu za svoju činnosť, ktorému je povinný minimálne 2x ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie, a vždy na požiadanie obecného zastupiteľstva v prípade mimoriadnej kontroly. Hlavný kontrolór je oprávnený dohliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie evidenciu petícií obyvateľov.

Úlohy hlavného kontrolóra

Kontrolór najmä:

1. vykonáva kontrolu:

 • príjmov  a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

 • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finačných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

2. preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

3. vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten- ktorý rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

4. predkladá:

 • výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

     369/90  Zákon 369/90 O OBECNOM ZRIADENÍ