Navigácia

Obsah

Spoločný obecný úrad Višňové


Obce Višňové, Porúbka, Podhorie, Lietavská Svinná-Babkov, Lietavská Lúčka, Rosina, Lietava a Turie zriadili spoločný obecný úrad na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:


Spoločný obecný úrad bude na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

Vykonávať prípravu dokladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií a to hlavne:

Vykonávať kontrolnú činnosť v rámci:

Viesť evidenciu v rámci:

 
Zabezpečovať výkon spravodajskej činnosti.

Zabezpečiť prípravu podkladov pre obce na výkon rozhodnutí vo veci odstraňovania stavieb a vypratania stavieb.

Spoločný obecný úrad bude na úseku pozemných komunikácií vykonávať pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vrátane prípravy podkladov na rozhodovaciu činnosť a povoľovaciu činnosť.