Navigácia

Obsah

VZN 25/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVZN smeti.docx (19.25 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia obce Višňové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Višňové

VZN č. 28 o určení výšky´zš.docx Stiahnuté: 96x | 20.12.2023

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č .21/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Dodatok č.6 k VZN Višňové, určenie fin. prostr. na r. 2023.doc Stiahnuté: 110x | 07.02.2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 27/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

vzn 272022.doc Stiahnuté: 103x | 16.12.2022

Dodatok č. 5 k VZN č. 21/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Višňové na kalendárny rok 2022

Dodatok č.5 k VZN 21_2016 Stiahnuté: 153x | 01.02.2022

Dodatok k VZN č. 24 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Višňové

Dodatok č.1 k VZN 24 Stiahnuté: 148x | 01.02.2022

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 25/2021

VZN 25_2021.docx Stiahnuté: 224x | 01.02.2022

Dodatok k VZN 21 na rok 2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 21 pre 2021.pdf Stiahnuté: 345x | 11.02.2021

Všeobecne záväzné nariadene obce Višňové č. 24

VZN 24.pdf Stiahnuté: 464x | 01.07.2020

Dodatok k VZN 21 na rok 2020

Dodatok k VZN 21 Višňové určenie fin. prostr. na r. 2020 (2).pdf Stiahnuté: 338x | 06.02.2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 23/2019

O poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Višňové

VZN 23.pdf Stiahnuté: 718x | 01.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 22/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 22/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni

VZN VŠJ od 1.9.2019 Višňové.pdf Stiahnuté: 397x | 01.07.2019

Dodatok k VZN 21 na rok 2019

Dodatok k VZN 21 Višňové určenie fin. prostr. na r. 2019 (2).pdf Stiahnuté: 412x | 25.02.2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Višňové číslo 1

O dani z nehnuteľností

VZN 1 o Dani z nehnuteľností.pdf Stiahnuté: 632x | 05.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 21

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Višňové

VZN 21.pdf Stiahnuté: 469x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 20

O určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centrevoľného času, v čkolských kluboch detí, v školských jedáľňach pre materských školách a pri základných školách

VZN 20.pdf Stiahnuté: 492x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 19

O nakladaní s komunálnym odpadom

VZN19.pdf Stiahnuté: 1,084x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 18

Územný plán obce Višňové, zmena a doplnok č.3

VZN18.pdf Stiahnuté: 565x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 17

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN17.pdf Stiahnuté: 395x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 15

O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Višňové

VZN15.pdf Stiahnuté: 484x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 14

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

VZN14.pdf Stiahnuté: 548x | 27.04.2018

Stránka