Navigácia

Obsah

Sociálna komisia

Organizačné zaradenie

Obec Višňové > Komisie > Komisie 2014 - 2018

Predseda komisie: Mgr. Ivana Zimenová
Členovia: Danka Dorociaková, Mgr. Janka Tokárová
Tajomník: MUDr. Daniel Lučaník

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods.3 vymedzuje náplň komisie nasledovne:

- mapuje situáciu v sociálnej oblasti v obci,

- spolupracuje pri návrhu a úpravách rozpočtu na ďalšie roky,

- pomáha pri vyhľadávaní sociálne odkázaných obyvateľov v obci,

- sleduje zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnostiach,

-spolupracuje so starostom obce pri zložitých sociálnych prípadoch,

- členovia komisie navštevujú starých a sociálne odkázaných občanov v obci,

- komisia pomáha pri umiestňovaní občanov do ústavov soc. starostlivosti,

- spolupracuje s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska,

- spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy podľa uznesení OZ,

- získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na občanov, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie.

Úlohy sociálnej komisie

- kontrolovať pomery v rodinách žiadateľov, a dáva stanoviská k šetreniu

- odporúčať finančnú a vecnú výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom

- pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí

- vyjadrovať sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce

- vybudovať denný stacionár pre seniorov