Navigácia

Obsah

Prístup k informáciám


Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Višňové k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.


Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Višňové a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a smernicou starostky obce.
Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.
Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

 

Žiadosť je možné podať:

 1. písomne ako poštovú zásielku na adresu: 
  Obec Višňové, obecný úrad, Višňové 556, 013 23,
 2. písomne osobným doručením na OcÚ,
 3. telefonicky alebo faxom na čísle 041/ 5972381,
 4. elektronickou poštou na adresu:   urad@visnove.sk.

Žiadosť je možné podať počas úradných hodín OcÚ.

 

Smernica starostky obce Višňové o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných obecným úradom vo Višňovom upresňuje výkon zo zákona vyplývajúcich povinností v týchto oblastiach:

 1. stanovuje podmienky, postup a rozsah prístupu žiadateľov k informáciám,
 2. stanovuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri požadovaní a poskytovaní informácií,
 3. stanovuje postup obce pri vybavovaní žiadostí o informácie.

 

Súvisiace dokumenty

 • smernica starostky obce o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
 • sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
 • žiadosť o poskytnutie informácie