Obsah

Realizované projekty

Správy

#

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Na základe projektu - ,,Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Višňové“ bola obci Višňové poskytnutá dotácia vo výške 29 870,43 EUR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR.
Hlavným cieľom podania projektu bola podpora ochrany pred požiarmi. Projektom sa dosiahli stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pre lepšiu pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru v obci na boj s prírodnými katastrofami , povodňami a požiarmi a hlavne zlepšiť podmienky na plnenie úloh DHZ pri likvidácii požiarov a vykonávanie záchranných prác.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Projekt - Cvičí celá obec

V rámci projektu : ,, Cvičí celá obec“ bola našej obci poskytnutá dotácia Úradom vlády SR vo výške 3 000 EUR na nákup športovej výbavy.
Hlavným cieľom bol nákup športovej výbavy na cvičenie pod holým nebom.
Dnešným trendom na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie s vlastnou váhou.
Zakúpením týchto zariadení chceme dosiahnuť zvýšenie pohybu pre všetky vekové kategórie. Dostať deti od počítačov, mobilov, tabletov a vybudovať miesto pre ich osobnú realizáciu.
Zakúpením 5 kusov týchto zariadení chceme vybudovať oddychovo – športovú zónu, kde sa budú stretávať viaceré generácie.
Stroje sme vyberali dôrazne tak, aby boli zapojené všetky partie a mohlo sa precvičiť celé telo.
Vonkajšie fitness zariadenia sú fenoménom dnešnej doby.
Tieto zariadenia dokážu vyžívať všetky cieľové skupiny bez rozdielu na vek, fyzickú zdatnosť.
Aj v rámci tohto projektu chceme občanom skvalitniť život v našej obci.
celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Nová materská škola 2

Nová materská škola

Zapojením sa do projektu EÚ a následným rozhodnutím o schválení žiadosti bol našej obci schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 389 480,08 EUR na výstavbu materskej školy v rámci projektu ,, Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové.“ celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové

Obec Višňové realizuje projekt s názvom „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové.“
Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou, Višňové 446.
Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:
- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zriadenia nových a modernizácie existujúcich odborných učební,
- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom modernizácie školskej knižnice,
- podpora celoživotného vzdelávania a posilnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania na ZŠ s MŠ, Višňové 446.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Kohézny fond

Obec Višňové realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou, ktorého predmetom je nákup novej techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom, zmenšovanie objemu vytriedeného odpadu a tiež vybudovanie úplne nového zberného dvora.
Z projektu sa vybuduje zberný dvor pre obyvateľo celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správca Webu