Obsah

Realizované projekty

Správy

#

Projekt - Cvičí celá obec

V rámci projektu : ,, Cvičí celá obec“ bola našej obci poskytnutá dotácia Úradom vlády SR vo výške 3 000 EUR na nákup športovej výbavy.
Hlavným cieľom bol nákup športovej výbavy na cvičenie pod holým nebom.
Dnešným trendom na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie s vlastnou váhou.
Zakúpením týchto zariadení chceme dosiahnuť zvýšenie pohybu pre všetky vekové kategórie. Dostať deti od počítačov, mobilov, tabletov a vybudovať miesto pre ich osobnú realizáciu.
Zakúpením 5 kusov týchto zariadení chceme vybudovať oddychovo – športovú zónu, kde sa budú stretávať viaceré generácie.
Stroje sme vyberali dôrazne tak, aby boli zapojené všetky partie a mohlo sa precvičiť celé telo.
Vonkajšie fitness zariadenia sú fenoménom dnešnej doby.
Tieto zariadenia dokážu vyžívať všetky cieľové skupiny bez rozdielu na vek, fyzickú zdatnosť.
Aj v rámci tohto projektu chceme občanom skvalitniť život v našej obci.
celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Zlepšenie technického vybavenie učební v ZŠ a MŠ, Višňoví 446

Obec Višňové realizuje projekt s názvom „Zlepšenie technického vybavenie učební v ZŠ a MŠ, Višňoví 446“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Višňové a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.02.2020.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Kohézny fond

Obec Višňové realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou, ktorého predmetom je nákup novej techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom, zmenšovanie objemu vytriedeného odpadu a tiež vybudovanie úplne nového zberného dvora.
Z projektu sa vybuduje zberný dvor pre obyvateľov obce o výmere 421,21 m2 s oplotenou spevnenou plochou a prístreškom na dvore obecného úradu.
celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správca Webu