Obsah

Realizované projekty

Správy

Zlepšenie technického vybavenie učební v ZŠ a MŠ, Višňoví 446

Obec Višňové realizuje projekt s názvom „Zlepšenie technického vybavenie učební v ZŠ a MŠ, Višňoví 446“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Višňové a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.02.2020.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správca Webu

Kohézny fond

Obec Višňové realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou, ktorého predmetom je nákup novej techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom, zmenšovanie objemu vytriedeného odpadu a tiež vybudovanie úplne nového zberného dvora.
Z projektu sa vybuduje zberný dvor pre obyvateľov obce o výmere 421,21 m2 s oplotenou spevnenou plochou a prístreškom na dvore obecného úradu.
celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: Správca Webu