Navigácia

Obsah

Spoločný obecný úrad Višňové


Obce Višňové, Porúbka, Podhorie, Lietavská Svinná-Babkov, Lietavská Lúčka, Rosina, Lietava a Turie zriadili spoločný obecný úrad na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

 • územného plánovania a stavebného poriadku, okrem činností, ktoré si budú zabezpečovať účastníci zmluvy na svojich obecných úradoch.
 • pozemných komunikácii


Spoločný obecný úrad bude na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

Vykonávať prípravu dokladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií a to hlavne:

 • viesť územné konanie a pripravovať územné rozhodnutia,
 • viesť stavebné konania a pripravovať stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 • pripravovať povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení,
 • viesť kolaudačné konania a pripravovať kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľovanie zmien v užívaní stavby,
 • vykonávať činnosť vo veci vyvlastňovacieho konania,
 • pripravovať podklady na nariaďovanie údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení,
 • pripravovať podklady k rozhodovaniu o poskytnutí štátneho stavebného príspevku,
 • pripravovať rozhodnutia o vyprataní stavby,
 • nariaďovať urobiť nápravu na stavbe, rozhodovať o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 • prerokovávať priestupky a ukladať sankcií,
 • pripravovať rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavby,
 • vydávať súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom.

Vykonávať kontrolnú činnosť v rámci:

 • zabezpečovania výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 • nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.

Viesť evidenciu v rámci:

 • zabezpečovania činností vyplývajúcich zo založenia informačného systému,
 • vedenia evidencií a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu.

 
Zabezpečovať výkon spravodajskej činnosti.

Zabezpečiť prípravu podkladov pre obce na výkon rozhodnutí vo veci odstraňovania stavieb a vypratania stavieb.

Spoločný obecný úrad bude na úseku pozemných komunikácií vykonávať pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vrátane prípravy podkladov na rozhodovaciu činnosť a povoľovaciu činnosť.