Obsah

Erb


Erb Obce Višňové tvorí v modrom štíte vpravo stojaci muž v zlatom kabátci, klobúku a topánkach, ktorý v ľavici drží strieborný kosák, pravicou sa opiera o kmeň stromu so striebornou korunou a červenými višňami


Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Višňové:


Erb

 

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. (Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.)

Žiadosť musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
  • potvrdenie o zaplatení poplatku.


Erb obce sa používa:

  • na pečatidle obce,
  • na insígniách starostu,
  • na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce
  • na budovách, kde má sídlo Obecný úrad vo Višňovom,
  • na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
  • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  • na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.


Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.


Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.


Obec Višňové určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.