Navigácia

Obsah

Územný plán - textová časť


Územný plán je záväzný dokument, ktorý slúži na informovanie verejnosti o plánovaných zámeroch v danej oblasti. Zohľadňuje potreby obyvateľov daného územia s ohľadom na životné prostredie, možnosti ďalšieho rozvoja, budovania infraštruktúry a pod. z celospoločenského hľadiska. Tento silný nástroj majú k dispozícii samosprávy, ktoré zodpovedajú za územné plány svojich regiónov, obcí aj zón. Riadia sa ním tiež inštitúcie, ktoré rozhodujú v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú ním dané.

Dokument schvaľuje a mení obecné resp. miestne zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) a poslanci sú zodpovední za jeho aktuálnu podobu. Významnú úlohu v územnom plánovaní však zohráva ako konzument životného prostredia a dôležitý prvok občianskej spoločnosti verejnosť. Územný plán obce je uložený na každom stavebnom úrade a je voľne dostupný.


Územný plán

Stupne územného plánovania:

  • Koncepcia územného rozvoja SR
  • Územný plán regiónu
  • Územný plán obce
  • Územný plán zóny

- Koncepciu územného rozvoja Slovenska schvaľuje vláda.

- Územné plány regiónov schvaľuje samosprávny kraj.

- Územné plány obcí a zón schvaľujú obce, konkrétne obecné zastupiteľstvo. V mestách ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo


Územný plán obce ustanovuje najmä:

a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie,

b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,

c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,

d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,

e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len "zastavané územie") a ostatným územím obce,

f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,

g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

 

  • Prerokovanie návrhu územného plánu obec oznámi verejnosti  spôsobom v mieste obvyklým, najčastejšie na úradnej tabuli. Návrh územného plánu musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu do 30 dní odo dňa oznámenia.                                                                                                                           
  • Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.
  • Každé následne vydané územné a stavebné povolenie musí rešpektovať podmienky územného plánu.
  • Stavebný úrad nesmie vydať povolenie na takú stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom!               

 

Tip: Kliknite na úplne znenie tohto predpisu a vyhľadajte uvedený paragraf