Obsah

Legislativa


Vnútorná smernica č. 01/2011 PDF verejného obstarávateľa:

Obec Višňové k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Zákonom č. 382/2011 Z. z. sa zmenil a doplnil zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Zákon č. 382/2011 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1.1.2012. Pre Vašu informovanosť sú nižšie uvedené najdôležitejšie zmeny zákona.

Podľa § 5a ods. 5 písm. b) zákona o slobode informácií od 1.1.2012 je povinne zverejňovaná aj kolektívna zmluva, uzatvorená po 1.1.2012.

Podľa § 5a ods. 5 písm. j), k), l), m), n) a r) zákona o slobode informácií od 1.1.2012 nie je povinne zverejňovanou zmluvou:
j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,
k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,
l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,
m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,
n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,
r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,

Zákon č. 382/2011 Z. z. v § 23 ods. 2 dňom 1.1.2012 zrušil nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. Z uvedeného vyplýva, že obce sú povinné od 1.1.2012 zverejňovať na svojom webovom sídle všetky vyhotovené objednávky tovarov, služieb a prác a všetky faktúry za tovary, služby a práce.

Kompletné znenie zákona 382/2011Z.z. PDF

Na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplývajú pre všetky mestá, mestské časti a obce najmä tieto nové povinnosti:


Podľa § 5a odsek (1) je každé mesto, mestská časť a obec povinná osoba, ktorá musí povinne zverejňovať svoje zmluvy, pretože nakladá s verejnými prostriedkami:

(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Podľa § 5a odsek (5) je každé mesto, mestská časť a obec povinná zverejňovať zmluvy na svojej internetovej stránke:

(5) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba ako je uvedená v odseku 4, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.

Podľa § 5b odsek (1) je každé mesto, mestská časť a obec povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke objednávky:

(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)

Podľa § 5b odsek (2) je každé mesto, mestská časť a obec povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke faktúry:

(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Kompletné znenie zákona 546/2010 Z.z. z 9. 12. 2010 PDF - novela Občianskeho zákonníka