Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Višňové

Dodatok k VZN 21 na rok 2018

Dodatok k VZN 21 . na r. 2018.pdf Stiahnuté: 121x | 27.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2003

Záväzná časť územného plánu obce

VZN uzemny plan..pdf Stiahnuté: 81x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 2012

Územný plán obce Višňové, zmena a doplnok č.2

viszad2n..pdf Stiahnuté: 69x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 2

O miestnych daniach

2014 VZN 2 o Miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 134x | 27.04.2018

O miestnych daniach

VZN_2-2010.pdf Stiahnuté: 73x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 3

O určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce

2014 VZN 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce.pdf Stiahnuté: 59x | 27.04.2018

Doplnok č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce

VZNc3doplnok1.pdf Stiahnuté: 69x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 4

O miestnych poplatokoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2014 VZN_4_ o_kom_odpade_a_drobnom_stav_odpade.pdf Stiahnuté: 77x | 27.04.2018

Doplnok číslo 1

VZN4d1.pdf Stiahnuté: 52x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 5

O príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni

2014 VZN 5 podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni.pdf Stiahnuté: 58x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 6

O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

2014h VZN 6 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a DS.pdf Stiahnuté: 54x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 7

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

2014 VZN 7 2011o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf Stiahnuté: 53x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 8

O vymedzení miest na vyvesovanie plagátov na verejných priestranstvách a plochách počas volebnej kampane

2014 VZN 8 o vymedzení miest na vyvesovanie plagátov počas volieb.pdf Stiahnuté: 50x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 9

O podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Višňové

VZN 9 o predaji a používaní alk. nápojov.pdf Stiahnuté: 52x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 10

O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

2014 VZN 10 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.pdf Stiahnuté: 69x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 10

O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Vzor_ZMLUVY.doc Stiahnuté: 48x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 13

Obmedzenie vstupu do Poľovného revíru Vrchy v k.ú. Višňové

VZN13.pdf Stiahnuté: 52x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 14

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

VZN14.pdf Stiahnuté: 64x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 15

O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Višňové

VZN15.pdf Stiahnuté: 84x | 27.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 17

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN17.pdf Stiahnuté: 46x | 27.04.2018

Stránka