Navigácia

Obsah

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

Organizačné zaradenie

Obec Višňové > Komisie > Komisie 2014 - 2018
Sekcia vzdelávania:

Predseda: Mgr. Zuzana Bolibruchová
Tajomník: Mgr. Mária Huzlíková
Člen: Mgr. Miriama Lamžová

Predmet činnosti:

• spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ, radou školy a radou rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové,

• spracováva a predkladá stanoviská k aktivitám, príp. projektom podporujúcim zapojenie mládeže do obce,

• predkladá OZ Višňové podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti – školstva a kultúry mládeže a detí v obci,

• spracováva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva na území obce Višňové,

• spracováva a predkladá stanoviská k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja detí a mládeže v obci Višňové,

• vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení v obci Višňové,

• vyjadruje sa k návrhom rodičov a pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania v školských a predškolských    zariadeniach v obci Višňové,

• predkladá OZ Višňové návrhy na zvýšenie a udržanie kvality výchovno-vzdelávacieho a mimoškolského procesu v školských a predškolských zariadeniach obce Višňové,

• plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ Višňové,

• spolupracuje s ostatnými komisiami OZ Višňové.

Úlohy komisie pre rozvoj vzdelávania kultúry a športu – sekcia vzdelávania:

▪ zabezpečiť obojstrannú efektívnu komunikáciu medzi OZ Višňové a ZŠ s MŠ Višňové,

▪ vytvoriť fond, z ktorého by sa financovali odmeny detí na záver školského roka za vynikajúce študijné výsledky, úspešné reprezentovanie školy a obce v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach,

▪ podieľať sa na rozšírení kapacity MŠ Višňové,

▪ zabezpečiť vybudovanie malého dopravného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Višňové,

▪ zabezpečiť spoluprácu ZŠ s MŠ Višňové vo forme kultúrnych programov a vystúpení detí a žiakov,

▪ zvýšiť záujem žiakov a detí o dianie v obci formou súťaží, výstav a pod.,

▪ spolupracovať s Radou rodičov ZŠ s MŠ Višňové pri príprave a organizácii MDD pre žiakov a deti v obci,

▪ spolupracovať s Farským úradom Višňové pri organizácii kultúrnych podujatí s účasťou žiakov a detí ZŠ s MŠ Višňové,

▪ zabezpečiť spoluprácu so žiakmi ZŠ s MŠ Višňové pre potreby obecného infokanála.

Ďalšie úlohy komisie budú aktuálne dopĺňané podľa potreby.

Komisia pre rozvoj vzdelávania zasadá podľa potreby. Zvoláva ju predseda komisie.

Podnety, návrhy, problémy v pôsobnosti komisie môžu občania adresovať jej členom osobne, prípadne zaslať na mailovú adresu predsedu komisie:  zuzanabolibruchova@gmail.com

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Bolibruchová Zuzana, Mgr. Predseda, sekcia vzdelávania
Huzlíková Mária, Mgr. Tajomník, sekcia vzdelávania
Lamžová Miriama, Mgr. Člen, sekcia vzdelávania
Povrazník Jozef, Ing. Predseda, sekcia kultúry
Koričárová Dana Tajomník, sekcia kultúry
Chovancová Lívia Člen, sekcia kultúry
Kubová Katarína Člen, sekcia kultúry
Fürberger Ľubomír Predseda, sekcia športu
Majtán Juraj Tajomník, sekcia športu
Kudelka Ján Člen, sekcia športu

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 10.3. 2016 Stiahnuté: 266x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 11.2. 2016 Stiahnuté: 248x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 15.11. 2016 Stiahnuté: 263x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 16.9. 2015 Stiahnuté: 240x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 24.2. 2015 Stiahnuté: 283x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 4.5. 2015 Stiahnuté: 254x | Dátum vloženia: 26.04.2018

Zápisnica zo zasadania komisie pre vzdelávanie dňa 5.10. 2016 Stiahnuté: 235x | Dátum vloženia: 26.04.2018