Navigácia

Obsah

Zástava


Zástavu Obce Višňové tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách červenej, bielej, žltej a modrej. Pomer jej strán je 2:3 a zástava je  ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.


Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Višňové:

Vlajka


Zástavu Obce Višńové používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.


Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.


Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).


Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.


Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.


Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

  • zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  • na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.


Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.


Obec Višńové určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Višňové.