Obsah

Realizované projekty

Rok 2018

 

Správy

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA 1

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA

Jednou z tohtoročných nosných prác bola aj rekonštrukcia obecného cintorína. Zrenovovali sme ozvučenie, chodníky, vybudovali sociálne zariadenie za DOMOM NÁDEJE, spevnili plochy pod kontajnermi, vybudovali nové studničky. Návštevníci cintorína tak môžu v dôstojnejších podmienkach umiestniť vence, kvety, zapáliť sviečky a pomodliť sa za zosnulých.
V blízkom období je naplánovaná i výmena osvetlenia.
Vedenie obce sa chce touto cestou poďakovať členkám JDS za údržbu zelene v areáli cintorína. V posledné októbrové dni boli ukončené výkopové práce a betonáž základových pätiek pod nové lampy. "Chceli sme, aby na tohtoročný Sviatok všetkých svätých prichádzali Višňovčania na vysvietený cintorín." celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

BUDOVANIE CHODNÍKOV

Cieľom vedenia obce je revitalizácia obecných ciest a budovanie chodníkov. Ako prvá etapa pre výstavbu nového chodníka bola vybratá časť, kde je frekvencia chodcov najvyššia a teda logicky i najväčšia nutnosť ochrany ich zdravia, od kostola sv. Mikuláša, ZŠ s MŠ až po obchod Coop Jednota. V druhej etape sa pokračovalo po hlavnej ceste po zastávku „Pagáč.“ V rámci budovania chodníkov boli vymenené i prístrešky autobusových zastávok. Zámerom je pokračovať v budovaní chodníkov popri hlavnej ceste v úsekoch, kde to bude z pohľadu projektovej dokumentácie možné.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
.

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EÚ - kompostéry.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a projektu Podpora predchádzania vzniku BRKO v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Višňové zavádza nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi pre domácnosti, ktoré prejavia záujem. Ten bude spočívať v svojpomocnom zhodnocovaní tohto odpadu formou domáceho kompostovania. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

V rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu sa usilovne pokračuje i tento rok. V réžii obce sme s našimi pracovníkmi renovovali schodisko v kinosále. Tešíme sa aj z nového osvetlenia v estrádnej sále, o ktoré sa pričinili p. Oskar Paur a p. Gabriel Gáloš. Touto cestou im chcem poďakovať (starostka obce M. Halaganová).
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Zapojením sa do projektu EÚ a následným rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bol našej obci schválený nenávratný finančný prostriedok vo výške 389 480,08 € na výstavbu materskej školy v rámci projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové." Po kontrole na Ministerstve pôdohospodárstva SR bude stavenisko odovzdané zhotoviteľovi, ktorý bude môcť začať s realizáciou výstavby.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu